Loading...

A Balatonalmádi Református Egyházközség története

Harangláb (1925-1942)

1925: A balatonalmádi fiókegyházközség megalakulása 87 adófizető egyháztaggal. Akkori (fő)gondnoka Horváth Gyula ügyvéd.

1927: A templomtelek megvétele, amelyet később olcsón el kellett adni, mert a mai családi panziót a telek elé épitették.

1932-ben új telket vásárol a mai Baross Gábor utcában, a majdani templom számára. Ez a telek nem azonos a mai templomtelekkel, attól kb. 300 méter távolságra van.

1938. októberében vásárolja meg az Egyházközség a Knazovitzky féle üzletházat (telekkel együtt), melynek falai képezik a mai templom felét. Az 1932-ben vásárolt telket az üzletház templommá bővítése során kellett eladni Bagó Lajoséknak.

Alapítólelkész (1942-1952)

1942. április 6-án Bolla Ferencet választja első önálló lelkészéül a megalakult Balatonalmádi-Balatonfűzfői (Fűzfögyártelepi) Társegyházközség.

1944-ben elkezdik a Knazovitzky-féle üzletházat imaházzá átalakítani, miután a Társegyházközség lelkésze hazatért a frontról (1943).

Korábban az istentiszteleteket a háború során rommá vált iskolában, az ORTE üdülőjében, a Pannónia Étteremben és az Evangélikus Imaházban tartják.

1945-ben több bomba rongálta meg a gyülekezet első imaházát, de a feltámadás ünnepére eltakarították a romokat.

1947-ben Nagy Lajos asztalos és presbiter keresztelőkutat készít az imaházba, majd később ő készíti el az Úr asztalát, a Mózes széket és a szószéket.

1948-ban készül el a harangláb, majd a két harang Slezák László harangöntő segítségével. A harangszentelés ünnepélye 1948. június 13-án volt Vámos Géza esperes szolgálatával.

1949-ben özv. Tótik Lajosné – férje emlékére – perzsaszőnyeget adományozott imaházunknak. Közben nagy gondként jelentkezett, hogy az imaház rendszeresen beázott. Ekkor merült fel a tető mellett a templomépítés és lelkészlakás építésének gondolata.

Templom (1952-1958)

1952-ben 4.000 Ft adósággal a gyülekezet felkeresi Györgyi Dénest a templomépítés terveivel kapcsolatban. Három lehetőség közül lehetett választani: 1. Teljesen új templomot építeni, tornyával az utca felé. 2. A jelenlegi imaházat bővíteni, tetőterében lelkészlakással. 3. A jelenlegi imaházat bővíteni, eléje tornyot építeni, tetővel lefedni és majd később gondolni a lelkészlakás építésére. Ez utóbbit választották. A tetőzetet Perjés Gyuláné omladozó nemesvámosi tanyájának szalufáiból, gerendáiból ácsolták. Közben az Úr lelkészlakásról is gondoskodik.

1954-ben Manglitz Gyula és neje, Kiss Teréz az Egyházközségnek adományozzák a Hétvezér út 2. (ma 4.) szám alatti panziójukat. Akkor a templomépítés mellett az illeték kifizetése is komoly gondot okozott, s közben érkezett meg a templomépítés engedélye is. Szabad-e így templomot építeni? Az Úr válaszolt: Megadhatja, feljebb, mintsem kérjük, vagy elgondoljuk! (Ef. 3:20-21.)

1955. június 9-én elkezdődik a tenplomépítés. Elkezdik bővíteni az imatermet, ácsolni a tetőt, építeni a tornyot. Közben el kell adni az 1932-ben vett telket. A torony év végére félig elkészül. Eddig 60.000 Ft-ot építettek be és közben törlesztették a felvett kölcsönöket.

1956-ban elkészül a templomajtó és a három új ablak, szeptemberben a torony.

1958-ra az Egyházközség visszafizeti a felvett kölcsönöket, de újat kell felvenni a templom legfontosabb belső munkálatainak elvégzésére.

A templomot 1958. szeptember 21-én szentelte fel Győri Elemér püspök. Ezzel zárul Egyházközségünk első nagy fejezete.

Hétköznapok (1958-1988)

Az ezt követő eseményeket csak vázlatosan közöljük.

1958. november: Budatava, Káptalanfüred, Balatonalmádi egy Egyházközséggé egyesülése.

1959. augusztus: A Társegyházközség Szabályrendeletének megalkotása, amely mind a mai napig érvényes.

1960. november: A Hétvezér utcai parókia lefedése (kivitelezés 1961-ben).

1965. február: A parókia alsó verandájának beüvegezése.

1965. március: A parókiára adományozók emléktáblájának elhelyezése.

1966. március: A torony bádogtetejének kicserélése, lefestése. Az Önkormányzat útszélesítés miatt a templomtelket fél méterrel beljebb viszi, de a kerítést újjáépíti.

1967. január: A toronyablak elkészítése. Gellei Ödön és neje egyházközségünknek harmóniumot adományoz.

1972. április: A teplomtelek kerítésének teljes cseréje.

1973. A templom teljes külső vakolása.

1975. augusztus: A templom bejárati ajtója elé függönyt vesznek, amelyet Jády József és neje varrnak meg. Ez év szeptemberében megjavítják a harangozói lakás tetőzetét (ez a lakás korábban is a megváltozott üzlethez tartozott, mindössze egy szoba amely késöbb egy konyhával és egy fűrdőszobával bővült).

1976. július: Gyülekezeti est Béres Ferenc szolgálatával.

1980. január: Ekkor merül fel először a gondolat, hogy a Hétvezér utcai parókia eladásával a templom mellé új parókiát építsenek.

1980. november: Bolla Ferenc szolgálatának 40 éves jubileuma.

1981. március: A templomtelek rákötése a csatornahálózatra.

1982. január: A harang villamosítása (Kajos István mérnök munkája).

1983. január: A Hétvezér utcai parókia zuhanyzóval való kibővítése.

1986. március: Az 1985 augusztusi földrengés kárainak helyreállítása.

1987. február: 3 db Siesta gázkályha megvétele (az olajkályhát a hetvenes években vásárolták).

1987. április: A Hétvezér utcai parókia felső szintjét külső lépcsővel látják el, hogy a felső szint külön bejáratú lelkészlakásként üzemelhessen.

1988. január 1.: Bolla Ferenc lelkész nyugdíjba vonul. Ezzel zárul az Egyházközség történetének második szakasza.

Parókia (1954-1992)

Most álló új parókiánk valóban „creatio exnihilo” – teremtés a semmiből – , és erre csak az Úr képes.

Bolla Ferenc megválasztott lelkész két hétig az akkori gondnoknál, Csajághy Sándornál lakott, majd nyáron az ORTE üdülőjében bérelt számára az egyházközség egy szobát. Utána a Madách utca 1. szám alatt kapott helyet ideiglenesen a „parókia”. A frontról hazatérve (1943 után) a Bajcsy-Zsilinszky utcában (volt Erzsébet királyné utca) özv. Patakfalfy Domokosné házában talált lakásra Bolla Ferenc és felesége.

Minden megoldódott, amikor 1954-ben Manglitz Gyula és neje az egyházközségnek ajándékozta a Hétvezér utca 4. szám alatti panzió épületét. Ez a szép nyaraló szolgált Lelkészi Hivatalként és lelkészlakásként 1954-től, egészen 1992 június 27-ig. (Ekkor költöztünk át az új épületbe.)

1980. januárjában egy presbiteri gyűlésen merül fel először az a gondolat, hogy a hétvezér utcai parókia eladásával a templom mellé új parókiát építsenek. Ekkor azonban az Úr Isten még nem látta erre alkalmasnak az időt és a terv megvalósítására még nem adott lehetőséget. Közben a Hétvezér utcai parókia épületén elvégzik a legfontosabb felújításokat: tető lefedése (1961), alsó veranda beüvegezése (1965), zuhanyzóval való bővítés (1983), Külön lépcsővel a felső szint elválasztása az alsótól (1987).

1990. végén ismét előjön a régi terv, hátha az Úr alkalmasnak találja minderre az időt?

1991. áprilisában meghirdetjük a régi parókiát a Veszprém Megyei Naplóban és a Magyar Nemzetben (04. 20 és 30). A hírdetés szövege:”Balatonalmádiban a Hétvezér utca 4. szám alatti református parókia épülette (ötszobás) 800 nm-es telken, strandhoz közel eladó készpénzért, vagy atemplomtelekre építendő másik parókia felépítéséért”.

A jelentkezők közül választásunk az Érdi Üdülőépítő és Fenntartó Szövetkezet két vezetőjére esett: Glavati Istvánra és Várszegi Bélára. Velük kötöttünk szerződést 1991. május 22-én.

A kivitelezést 1991. június 17-én kezdték meg és az épületet – a határidő szerint – 1992. május 25-én átadták. A beköltözésre 1992. június 27-én kerülhetett sor.

Köszönjük Glavati Istvánnak, az Érdi Szövetkezet elnökének megbízhatóságát, pontosságát, türelmét, készségét, emberségét és főként ennek a szép épületnek mindenki által dícsért kivitelezését. A terveket – mindjárt az elején illett volna említeni – Albóciné Ábrahám Gabriella álmodta meg pont úgy, ahogyan elképzeltük. Itt is hálás köszönet érte. A statikai számításokat Szabó Imre mérnök készítette.

Jelen (1988-1998)

A harmadik szakasz már a jelen, így erről csak pár szót:

1988. február 2-án Kurucz György h. lelkész, vörösberényilelkipásztor átveszi a lelkészi hivatalt az új lelkész, Olasz Éva 1988. július 24-i megválasztásáig. Olasz Éva 1990. március 1-ig szolgál a gyülekezetben. Március 1-től Nagy Lajos püspöki titkár szolgál, helyettes lelkészként.

Steinbach Józsefet Kovách Attila püspök 1990 augusztus 1-től rendelte ki a gyülekezetbe segédlelkészi szolgálatra, és a felügyelettel Bolla Ferenc ny. lelkészt bízza meg, akit erre az időre h. lelkésznek nevez ki. 1991. október 27-én történik meg a lelkészválasztás, majd 1991. december 8-án a beiktatás. Az új parókia az 1991/92. évben készült.

1991: Digitális harangóra beszerelése, nyáron az új parókia építésének kezdete, október 27-én lelkészválasztás, december 8-án Steinbach József ref. lelkész beiktatása.

1992: Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány létrehozatala Dr. Farkas Miklós indítványára, háromszori szereplés a TV „Örömhír” műsorában, nyáron református leányüdültetés Almádiban, Cimbora-Vakációk, a templom teljes meszelése, június 27-én költözés az új parókiára, holland csoportok fogadása egész nyáron, október 4-én az új parókia megáldása és az adományozók (Manglitz Gyula és neje Kiss teréz) emléktáblájának leleplezése Dr. Márkus Mihály püspök és Császár Attila esperes szolgálatával szolgálatával, képeslap készíttetése a gyülekezet épületeiről, a gyülekezeti újság megindítása.

1993: Telefon bevezettetése az új parókiára.

1994: A gyülekezet egy adományozótól számítógépet kap, gáz bevezetése az új parókiára, a gyülekezet feltérképezése és teljes lelátogatása, az un. „Fibó” (fiatalok bibliaórájának) megindítása.

1995: Hollandiából gyülekezetünk orgonát kap, egy adományozótól gyülekezetünk 20 db ezüst kiskelyhet kap, Dr. Domány István felesége –Váczy Edit- emlékére az új templompadokhoz és úrasztalához nagy összegű adományt ad, október 29-én hálaadó istentisztelet a templom új padjaiért Dr. Márkus Mihály püspök és Császár Attila esperes szolgálatával, a padokat Vadász József és Sántik László rédei asztalos mesterek készítették.

1996: Hittantábor Szentantalfán.

1997: Bolla Ferenc alapító lelkész és Erdődi András gondnok halála, a gyülekezet új gondnoka Oláh László, tisztújítás a presbitériumban, az új presbiterek: Bukvai Károly, Czirják László, Kovács János, Lakatos Lajos, Nagy Erzsébet, Oláh Lászlóné, új toronyablakok elkészíttetése, a csonka torony megépítésére az Önkormányzattól vöröskövet kapunk, az „ebó” (egyetemi bibliaóra) beindulása, az iskolai beiratáson való részvétel, gyülekezetünk bemutatkozik a TV „Örömhír” műsorában, hittantábor Móron, körzeti presbiteri konferenciák beindítása, közös reformációi ünnepély az evangélikus testvérekkel, a katechetikai pályázaton írásvetítőt és diavetítőt nyertünk.

1998: A parókia alsó szobájának szigetelésjavítása, újpesti evangélizáció, a gyülekezeti terembe polcrendszer készítése Nerada Mátyás és Bárdi Árpád újpesti presbiterek segítségével, körzeti presbiteri konferenciák, internet-elérhetőség, a katechetikai pályázaton színes tintasugaras nyomtatót nyertünk.

1999: Az év eseményei a 2000. tavaszi gyülekezeti újságban részletesen olvashatók az interneten.

Gondnokok, Presbiterek, Harangozók (1928-1998)

Gondnokok: Horváth Gyula 1928-ig, Csajághy Sándor 1936-ig, Olasz Imre 1940-ig, Varga Péter 1942-ig, Varga István 1945-ig, Tóth Gábor, Dr. Ungváry Antal 1965-ig, Kuthy Gábor 1970-ig, Erdődi András 1997-ig, Oláh László 1997-től.

Presbiterek: Csajághy Sándor, Király Gábor, Nagy Miklós, Tóth Gábor, Varga István, Lőrincze Dénes, Varga Lajos, Tálos Gyula, Johannidesz Dénes, Kiss Imre, Ragályi Gyula, Kecskés Károly, Varga István, Rácz Elemér, KovácsLászló, Nagy Lajos, Manglitz Gyula, Komáromi János, Horváth Károly, Kiss József, Csiszár Miklós, Somogyi János, Dr. Fellegh Róbert, Duna Lajos, Rácz Ferenc, HerczeghGyula, Huszthy Károly, Bagó Lajos, Kovács László, Kerekes István, Vidovics Ferenc, Mészöly István, Dr. Ungváry Antal, Kuthy Gábor, Erdődi András, Nagy László, Tóth Dezső, Vörös Géza, Kósa Zsigmond, Kerekes István, Filep Jenő, Kovács Aladár, Kovács Attila, Nagy József, Nemes László, Dr. Madar Zoltán, Szalay Sándor, Borbély Zoltán, Nagy Andor, Jákóy Endre, Jády József, Dr. Eötvös László, Szakál Ernő, Varga Gyula, Mezei Gyula, Péter Zoltán, Oláh László, Pócsi Sándor, Kovács Viktorné, Szentpéteri Imre, Bertók Gyuláné, Behring Jánosné, Bukvai Károly, Czirják László, Kovács János, Lakatos Lajos, Nagy Erzsébet, Oláh Lászlóné, Dr. Farkas Miklós.

Harangozók: Bartus Andrásné, Jung Mihály, Piros Károly, Oláh László, Jónás József, Monos Sándorné, Kiss Árpád