Loading...

Steinbach József püspök levele és közleménye

Kedves Szolgatársak! Kedves Testvérek! Szeretett Dunántúli Reformátusok Nagy Családja!

Nehéz, megrendítő időkben kérünk mindenkit, könyörögjünk szeretett egyházunkért, egymásért, szolgálatunkért, áldásért, békességért!
Nézzünk fel megtartó és megváltó Urunkra, erre bíztassuk egymást!
Táplálkozzunk az élő Ige üzenetével, és az abban felragyogó örömhírrel!
Könyörögjünk hazánkért, népünkért!
„Csak” ez maradt! De ez mindenre elégséges!

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Korinthus 15,58)

A személyemet érintő, internetes felületeken megjelentekkel kapcsolatosan az alábbi közleményt juttattam el a sajtó számára, amit az Esperes-Főgondnoki Értekezletünkkel egyetértésben holnap minden Lelkészi Hivatalnak megküldünk.

KÖZLEMÉNY

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa által összehívott országos esperes-főgondnoki értekezlet teljesen zártkörű volt, ahol minden jelenlévő püspök és főgondnok megszólalt, de egyikük sem szavazott a Zsinat Elnökének támogatását illetően. Mivel az ott elhangzottak éppen a zártkörű megbeszélés miatt nem nyilvánosak, ezért egyikünknek sincs felhatalmazása arra, hogy a hozzászólásokról tájékoztatást adjunk.

Pásztor Dániel püspök úrhoz hasonlóan a Zsinat lelkészi elnökének ebben a helyzetben hozott döntéseit – legyen az bármi is – tudomásul veszem, és támogatom.

A Dunántúli Református Egyházkerületben eddigi 16 éves püspöki szolgálatom alatt a dunántúli reformátusság nagy családjában, egységgel és alázattal mindent megtettünk azért, hogy a nehéz helyzetben lévők, bántalmazottak, rászorulók ügyét a Jézus Krisztustól tanult szeretettel hordozzuk; valamint ezzel a krisztusi szeretettel hidakat építsünk és békességet munkáljunk. Személyes meggyőződésem, hogy a kialakult helyzetben egyházunk további hiteles szolgálatát fogjuk szem előtt tartani, ezért fogunk imádkozni és cselekedni.

Pápa, 2024. február 15.
Steinbach József
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke