Loading...

Gyülekezeti hírlevél – 2021. március 26-án

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2021.03.26.

Tájékoztatás a húsvéti ünnepkör online istentiszteletiről.

KEDVES TESTVÉREINK!

Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették…

(Márk 4,37–38)

VEGYÜK ÉSZRE A VIHARBAN, HOGY URUNK VAN, aki mennyei király, Úr élet és halál felett, Úr minden rossz felett.

Jézus Krisztus az, aki a viharban is mennyei nyugalommal van jelen: a viharzó tengeren hánykolódó hajón aludt.

Jézus Krisztus azt akarja – és el is végzi –, hogy Őhozzá forduljunk a viharban.

Egyedül Jézus Krisztus képes arra, hogy valósággal lecsendesítse a vihart, minket pedig ne csak megtartson a viharban, hanem megszabadítson abból.

Megható, becsülendő küldetés minden emberi küzdelem, de csak az Úrban bízva.

Isten beleült emberségünk csónakjába, megszületett, határtalan szeretetével meghalt érettünk, és feltámadott. Ő hogyne adna oda, tulajdon Fiával együtt nekünk mindent! (Róma 8,32)

Áldott légy virágvasárnapi király, aki értünk meghaltál és feltámadtál.

Együtt zengjük: Hozsánna, azaz, segíts meg, tarts meg, válts meg! Köszönjük, hogy már teljességgel megsegítettél!

Legyen áldott húsvéti ünnepünk, a rendkívüli helyzet ellenére még inkább: magasztalásban, hálaadásban, bűnbánatban, másokért mondott közbenjáró könyörgésben!

Imádkozzunk: „Nincs nekem más enyhelyem, / Szívem Téged hív s keres, / Ó maradj itt, Mesterem, / Őrizz, adj erőt, szeress! / Véled állom a vihart, / Hit s erő Te vagy, Te Szent, / Szárnyad árnyával takard / Fejemet, a védtelent.” (300. dicséret)

A BALATONALMÁDI ÉS BALATONFŰZFŐI GYÜLEKEZETEINKBEN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEIT TOVÁBBRA IS AZ INTERNETES CSATORNÁINKON ÉRIK EL.

Ezzel csatlakozunk országos egyházunk egyértelmű közleményéhez, amit körlevelünk legvégén teljes terjedelmében olvashatnak.

A húsvéti ünnepekben is legyünk felelősek egymás iránt, ezekben a nehéz időkben.

Virágvasárnap, nagypénteken, húsvét vasárnap, húsvét hétfőn – és előreláthatólag a további vasárnapokon is – online istentiszteleteket tartunk.

Húsvét vasárnap, a teljes istentiszteletet, hagyományosan, a templomból adjuk közre, az úrvacsorai liturgiával együtt. Kérjük – akiket Isten Lelke erre indít –, a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan, az istentiszteleti közvetítést követve, mindenki családi körben vegye magához a szent jegyeket.

Bízunk abban, hogy április második felében már biztonsággal megnyithatunk.

Erről időben tájékoztatást adunk.

AZ ONLINE ISTENTISZTELETEKET A SZOKOTT MÓDON ÉS CSATORNÁKON ÉRIK EL A TESTVÉREK:

Honlap: www.refalmadi.hu (mindjárt a főoldalon találják meg az istentisztelet ikonját!)

YouTube Csatorna: Református Balaton

Facebook csoport: Balatonalmádi Balatonfűzfői Reformátusok

Internetet nem kezelő testvéreink számára nagypénteken 10 órakor a Duna Tv, húsvét vasárnap 9 órakor a Duna World közvetít istentiszteletet.

Az Úr a mi oltalmunk!

Imádsággal, Steinbach József református lelkész

*

IMÁDSÁGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK EGYMÁSÉRT

A ZSINAT ELNÖKSÉGI TANÁCSÁNAK MÁRCIUS 26-I HATÁROZATA

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk.

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)

Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen- Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!

A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat: Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)

2021. március 26.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök

Veres Sándor s.k., főgondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök

Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök

Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök

Molnár Pál s.k., főgondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök

Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök

Tiszántúli Református Egyházkerület